sábado, noviembre 02, 2019

Mis Favoritas de Octubre'19
1 Tesnota aka Closeness, 2017, Kantemir Balagov


2 Ye Che (Night Train), 2007, Diao Yinan


3 Zhifu aka Uniform 2003, Diao Yinan


4 Gangbyub Hotel aka Hotel by the River, 2018, Hong Sang-soo


5 Ai-naki Mori de Sakebe aka The Forest of Love, 2019, Sion Sono


6 Variety, 1983, Bette Gordon


7 La Camarista aka The Chambermaid, 2018, Lila Avilés


8 Shikashi - Fukushi kirisute no jidainni aka However, 1991, Hirokazu Koreeda


9 Saudâji aka Saudade, 2011, Katsuya Tomita


10 The Farewell, 2019, Lulu Wang